Onze spelregels en voorwaarden

Het geven van een zoekopdracht is gratis bij DPS Properties B.V. of en heeft veel voordelen. De opdracht is 6 maanden geldig en wordt op uw verzoek kosteloos verlengd. Er is geen maximum verbonden aan het aantal keren dat u een woning wilt bezichtigen. Wij verzoeken u om bij een inschrijving de volgende documenten aan ons te overleggen (uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk door ons behandeld):

 • Kopie identiteit bewijs, visum of verblijfsvergunning (indien van toepassing).
 • Kopie inkomensgegevens (recente loonstrook of werkgeversverklaring of arbeidsovereenkomst). Aan de hand van deze gegevens beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een bepaalde woning. Dit is afhankelijk van van de verhuurders voorwaarde. In de regel kunt u een derde van uw u inkomen uitgeven aan huur. Eventuele verkrijging van huurtoeslag wordt hierin niet meegenomen.
 • In geval van studenten kan er gevraagd worden naar een garantstelling van een ouder of voogd.

Bij een digitale zoekopdracht verzoeken wij u om bovengenoemde documenten mee te zenden. Indien dit niet mogelijk is, kunnen wij u verzoeken om deze documenten per fax of per post aan ons doen toekomen.

Indien u DPS Properties B.V. de zoekopdracht geeft gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden, indien u hier niet mee akkoord gaat, om welke reden dan ook, dan kunnen wij uw zoekopdracht helaas niet in behandeling nemen.


DE VOORWAARDEN OP EEN RIJ:

 • De woningzoekende geeft DPS Properties B.V. de opdracht om een dienst te verlenen en wordt dan ook als opdrachtgever aangezien. DPS Properties B.V. werkt dus uitsluitend voor u als huurder.
 • De verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 • Aan ondertekening of digitaal verzenden van het formulier kan geen recht op toewijzing worden verleend.
 • Opdrachtgever dient bij een geslaagde verhuur gegevens toe te voegen waaruit het inkomen blijkt alsmede een kopie legitimatiebewijs.
 • Opdrachtgever zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij verhuurder gebruikelijk is. U kunt immer om eventuele wijzigingen verzoeken. Een eventueel huurcontract wordt opgesteld tussen de opdrachtgever en de verhuurder. DPS Properties B.V. is hierin dus geen partij en kan dus zodoende ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele nalatigheid of onjuiste informatie van één van beide partijen.
 • Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan o.v.b. dat toestemming door de verhuurder zal worden verleend. Mocht achteraf blijken dat geen toestemming is verkregen, dan zal de verhuur niet tot stand komen en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend jegens ons of jegens derden, wie dan ook, in de ruimste zin des woords. Elke aansprakelijkheid onzerzijds is te dezer zake uitgesloten.
 • Bij verhuur wordt eenmalig kosten (courtage/administratiekosten) in rekening gebracht te weten één maand huur en/of contractkosten exclusief 21% B.T.W.
 • Indien u een huurovereenkomst afsluit en ondertekent, dan verplicht u zich om de huur, borg en courtage/administratie- en/of eventuele contractkosten + 21% B.T.W. te voldoen.
 • Bij ingangsdatum dient hierboven genoemde punten volledig te zijn voldaan.
 • Bij annulering van een mondeling en/of schriftelijke overeenkomst, om welke reden dan ook, bent u gebonden om 1 maand huur voor de ingangsdatum te betalen alsmede de courtage/administratie- en/of (eventuele) contractkosten + 21% B.T.W.
 • Na betalingen van de bovengenoemde verschuldigde bedragen vervalt alle verantwoordelijkheid onzerzijds. Vanaf dat moment heeft u uitsluitend verplichtingen jegens de verhuurder / beheerder.
 • Indien u volgens overheids- en/of gemeenteredenen het gehuurde niet naar behoren bewoond of gebruikt is elke aansprakelijkheid onzerzijds te dezer zake uitgesloten. Geen enkel recht zal kunnen worden ontleend jegens ons of jegens de verhuurder, in de ruimste zin des woords.
 • Een zoekopdracht kan desgewenst om moverende redenen worden geweigerd.
 • Bij verhuur van bedrijf onroerend goed cq. bedrijfsruimte zal de maandelijkse huurwaarde 2 maal doorberekend worden. Dit bedrag dient te worden verhoogd met de wettelijke verschuldigde omzetbelasting.
 • Opdrachtgever is ermee bekend dat bovengenoemde gegevens worden opgenomen in een persoonsregister als bedoeld in de Wet Persoon Registratie (W.P.R.)